Gegevensbescherming

Dorfbäck

Algemene informatie

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van wat er met uw persoonlijke gegevens gebeurt als u deze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd. Gedetailleerde informatie over het onderwerp gegevensbescherming vindt u in onze gegevensbeschermingsverklaring onder deze tekst.

 

Gegevensverzameling op deze Website

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van gegevens op deze website?

De gegevensverwerking op deze website wordt uitgevoerd door de websitebeheerder. De contactgegevens vindt u op deze website onder Impressum .

Hoe verzamelen we uw gegevens?

Enerzijds worden uw gegevens verzameld wanneer u deze aan ons meedeelt. dit kan zijn voor bijv. gegevens die u invoert in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch of met uw toestemming geregistreeerd wanneer u de website bezoekt door onze IT-systemen. Dit zijn voornamelijk technische gegevens (bijv. internetbrowser, besturingssysteem of tijdstip waarop de pagina werd bekeken). deze gegevens worden automatisch verzameld zodra u deze website bezoekt.

Waar gebruiken we uw gegevens voor?

Een deel van de gegevens wordt verzameld om ervoor te zorgen dat de website foutloos is. Andere gegevens kunnen worden gebruikt om uw gebruikersgedrag te analyseren.

Wat zijn uw rechten m.b.t uw gegevens?

U hebt het recht om te allen tijde kosteloos informatie over de herkomst, de ontvanger en het doel van uw opgeslagen persoonlijke gegevens te ontvangen. U heeft ook het recht om correctie of verwijdering van deze gegevens te vragen. Als u toestemmming heeft gegeven voor de gegevensverwerking, kunt u deze toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken. U heeft ook het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens onder bepaalde omstandigheden wordt beperkt. U heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Als u nog vragen heeft over de gegevensbescherming, kunt u op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving (impressum) wordt vermeld.

 

AnalyseTools en Tools van Derden

Wanneer u deze website bezoekt, kan uw surfgedrag statischtisch worden geëvalueerd. Dit gebeurt voornamelijk met zogenaamde analyseprogramma's.

Gedetailleerde informatie over deze analyseprogramma's vindt u in de volgende gegevnsbeschermingsverklaring.

Hosting und Content Delivery Networks (CDN)

 

Externe Hosting

Deze website wordt gehost door een extrerne serviceprovider (hoster). De persoonlijke gegevens die op deze website worden opgeslagen op de servers van de host. Dit kan van een be IP-adressen, contantverzoeken, meta- en  communicatiegegevens, contractgegevens, namen, websitetoegang em andere gegevens die via een website worden gegenereerd.

De hoster wordt gebruikt om het contract met onze potentiële en bestaande klanten ana te komener  (art. 6 Abs. 1 lit. b AVG) en in het belang van een veilige, snelle en efficiënte levering van ons online aanbod door een professionele provider (art. 6 Abs. 1 lit. f AVG).

Onze host zal uw gegevens alleen verwerken voor zover dit nodig is om aan haar serviceverplichtingen te voldoen en onze instructies m.b.t deze gegevens op te volgen.

Sluiting van een contract voor orderverwerking

Om ervoor te zorgen dat de verwerking in overeenstemming is met de gegevensbescherming, hebben we een contract voor orderverwerking gesloten met onze hoster .

Algemene informatie en verplichte informatie

 

Gevensbescherming

De beheerders van deze website nemen de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij behandelen uw persoonsgegevens vertrouwelijk en in overeenstemming met de wettelijke voorschriften inzake gegevensbescherming en deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wanneer u deze website gebruikt, worden verschillende persoonsgegevens verzameld. Persoonsgegevens zijn gegevens waarmee u persoonlijk kunt worden geïndentificeerd. In deze gegevensbeschermingsverklaring wordt uitgelegd welke gegevens we verzamelen en waarvoor we ze gebruiken. Het legt ook uit hoe en met welk doel dit wordt gedaan.

We willen erop wijzen dat gegevensoverdracht via internet (bijv. bij communicatie per e-mail) Een volledige bescherming van de gegevens tegen toegang door derden is niet mogelijk.

 

verantwoordelijke instantie

De verantwoordelijke instantie voor de gegevensverwerking op deze website is:

Familie Wurm
Dorf 8 | 6275 Stumm im Zillertal
Tel. +43 5283 2275
E-Mail info@baeckerei-dorfbaeck.at

 

De verantwoordelijke instantie is de natuurlijke of rechtspersoon ide, alleen of samen amet anderen, beslist over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bijv namen, e-mailadressen enz.).

Intrekking an uw toestemming voor gegevensbewerking

Veel gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke. toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

recht om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens in speciale gevallen en tegen directe reclame (Art. 21 AVG)

AlS DE GEGEVENSVERWERKING OP BASIS VAN ART. 6 ABS. 1 LIT. E ODER F AVG, HEEFT U HET RECHT TE ALLEN TIJDE TE BEZWAREN TEGEN DE VERWERKING VAN UW PESOONLIJKE GEGEVENS OM REDENEN DIE VOORTVLOEIEN UIT UW SPECIALE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR PROVFILERING OP BASIS VAN DEZE BEPALINGEN. DE RELEVANTE RECHTSGRONDSLAG OP WELKE VERWERKING VEREIST IS, VINDT U DIT PRIVACYBELEID. ALS U BEZWAAR HEEFT ZULLEN WIJ UW BETROKKEN PERSOONGEGEVENS NIET LANGER VERWERKEN, TENZIJ WIJ VERPLICHTE REDENEN KUNNEN AANBIEDEN VOOR DE VERWERKING DIE UW BELANG EINGEN IS, DE RECHTEN EN INDICATIES UITVOEREN OF OVERZICHT BEZWAAR VOLDENS ARTIKEL  21 ABS. 1 AVG.

ALS UW PERSOONLIJKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT OM DIRECTE RECLAME UIT TE VOEREN, HEBT U HET RECHT OP ELK MOMENT BEZWAREN TEGEN DE VERWERKING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS MET HET OOG OP DERGELIJKE ADVERTEREN; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR ZOVER IN VERBANK MET DERGELIJKE DIRECTE RECLAME. INDIEN U BEZWAAR HEEFT, ZULLEN UW PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER WORDEN GEBRUIKT VOOR DIRECTE RECLAME (BEZWAAR VOLGENS ART. 21 ABS. 2 AVG).

ReCHT VAN BEROEP BIJ DE VERANTWOORDELIJKE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

In geval van schending van de AVG hebben de betrokkenen het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat van hun gewone verblijfplaats, hun werkplek of de plaats van de vermeende overtreding. Het recht op beroep bestaat onverminderd andere administratieve of gerecheleijk middelen.

 

Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract, aan u of een derde partij te lagten overhandigen in een gangbaar, machinaal leesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan andere verantwoordelijke perstoon aanvraagd, gebeurt dit alleen als dit tecnisch haalbaar is.

 

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bestellingen of vragen die u ons als websitebeheerder stuurt, gebruikt deze website een  SSL- of. TLS-codering. U herkent een versleutelde verbinding aan het feit dat de adresresgel van de browser verandert van „http://“ in „https://“ en aan het slotsymbook in uw browserregel.

Als de SSL- bzw. TLS-codering is geactiveerd, kunnen degegevens die u naar ons verzendt, niet door derden worden gelezen.

 

Informatie, verwijdering en correctie

In het kader vande toepasselijke wettelijke bepalingen heeft u het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegens, hun herkomst en ontvanger en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adrees dat in de juridische kennisgeving (impressum) wordt vermeld als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonsgegeven. 

 

Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt. U kunt op elk moment contact met ons opnemen op het adres dat in de juridische kennisgeving wordt vermeld. Het recht om de verwerking te beperken bestaat in de volgende gevallen:

  • Als u de juistheid van uw door ons opgeslagen persoonlijke gegevens betwist, hebben meestal tijd nodig om dit te controleren. Tijdens de test heeftu het recht om te verzoeken om beperking van uw persoonsgegevens.
  • Als de verwerking van uw persoonsgegevens onrechtmatig is / gebeurt, kunt u in plaats van verwijdering verzoeken om beperking van de gegevensverwerking .
  • Als we uw persoonlijke gegevens niet langer nodig hebben, maar u ze nodig heeft om juridische claims uit te oefenen, te verdedigen of te doen gelden, heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens wordt beperkt i.p.v te worden verwijderd.
  • Als u bezwaar heeft gemaakt volgens  art. 21 lid. 1 AVG, moeten uw belanden en die van ons worden afgewogen. Zolang nog niet duidelijk is wiens belangen prevaleren, heeft u het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgevens.

Als u de verwerking van uw persoonsgegevens heeft beperkt, mogen deze gegevens- afgezen van de opslag ervan - alleen worden toegestaan met uw toestemming of voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechsvorderingen of terbescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenenvan zwaarwegend algemeen belang verwerkt door de Europese Unie of een lidstaat.

 

Bezwaar tegen reclame-E-Mails

Wij maken hierbij bezwaar tegen het gebruik van contractgegevens die zin gepubliceerd als onderdeel van de afdrukveplichting voor het verzenden van ongevraagde reclame- en informatiemateriaal. De exploitantenvan de pagina's behouden zicht uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongevraagde verzending van advertentie-informatie, zoals spam e-mails.

Gegevensverzameling op onze website

 

Cookies

Onze internetpagina's maken gebruik van zogenaamde  „cookies“. Cookies zijn kleine tektstbestanden en veroorzaken geen schade aan uw apparaat. Ze worden ofwel tijdelijke voor de duur van de sessie (sessie cookies) of  permanent (permanente cookies) op uw apparaat opgeslagen. Sessioecookies worden na uw bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies blijven op uw eindappataat opgeslagen totdat u ze zeld verwijdert of uw webrowser ze automatisch verwijdert.

In sommige gevallen kunnen ook cookies van externe bedrijven op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze stellen ons of u in staat om bepaaltde diensten van dernden te gebruiken. (bijv. Cookies voor het verwerken van betalingsdiensten).

Cookies hebben verschillende functies. Talrijke cookies zijn technisch noodzakelijke omdat bepaalde websitefuncties niet zouden werken zonder deze (bijv. winkelwagenfunctie of de weergave van video's).

Cookies, die nodig zijn om het elektronische communicatieproces uit te voeren (noodzakelijke cookies) of om bepaalde door u gewenste functies te bieden (functionele cookies) of om de website te optimalieseren (bijv. Cookies voor het metenvan het webpubliek) op basi van artikel  6 lid. 1 lit. f AVG, tenzij een andere rechtsgrond wordt gegeven. De websitebeheerder heeft een gerechvaardigd belang bij het opslaan van cookies voor een technisch foutloze en geoptimaliseerde levering van zijn diensten. Indien toestemming voor het plaatsenvan cookies is gevraagd, worden de betreffende cookies uitsluitend op basi vandeze toesteming opgeslagen 

(Art. 6 lid. 1 lit. a AVG); de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïformeerd over het plaatsen van cookies en cookies alleen in individuele gevallen toestaan, de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluiten en het automatisch verwijderen van cookies activeren wanneer u de browser sluit. Als cookies worden gedeactiveerd, kan de functionaliteit van deze website beperkt zijn. 

Voor zover cookies worden gebruikt door derde bedrijven of voor analyse doeleinden, zullen wij u hierover apart informeren in deze privacyverklaring en, indien nodig, uw toestemming vragen.

 

TECHNISCH NODIGE COOKIES

 

Technisch noodzakelijke cookies zorgen voor de basisfunctionaliteit van de website. Op deze manier kan een vlotte navigatie en gebruik worden gegarandeerd. Deue informatie is daarom vereist om u van onze online diensten te kunnen voorzien. De wettelijke basis voor het intergreren van deze cookies is art. 6 lid 1 lit f AVG.

Cookienaam: PHPSESSID
Leverancier: Typo3
Duur: Sessie
Doel van de cookies: handhaaft de status van de gebruiker voor all paginaverzoeken.

Cookienaam: be_typo_user
Leverancieer: Typo3
Duur: Sessie
Doel van de cookies: deze cookie is een standaard TYPO3-sessiecookie. Het slaat de sessie-ID op wanneer een gebruiker inlogt. Op deze manier ka de ingelogde gebruiker worden herkend en krijgt hij toegang tot beschermde gebieden.

Cookienaame: cookieconsent_status
Leverancier: Typo3 
Duur: 1 jaar
Doel van de Cookies: slaat de toestemmingsstatus van de gebruiker op voor cookies op het huidige domein.

Cookienaam: dp_cookieconsent_status
Leverancier: Typo3
Duur: 1 jaar
Doel vande Cookies: bevat de geselecteerde cookie-instellingen.

 

STATISTIEKEN COOKIES


Deze cookies stallen ons in staat om statiestieken bij te houden over bezoeken aan onze website. Zo kunnennavigatie, diensten en aanbiedingen voor de gebruiker worden verbeterd op basis van het aantal bezoeken aan de verschillende onderdelen van de website en de frequentie van bezoeken. Deze cookies worden verwerkt op basis van uw toestemming.

Cookienaam: _ga
Leverancier: Google Analytics
Duur: 2 jaar
Doel van de cookies: registreert de unieke ID, die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Cookienaam: _gat*
Leverancier: Google Analytics
Duur: 1 minuut
Doel van de cookies: gebruikt door Google Analytics om de verzoekssnelheid te beperken.

Cookienaam: _gid
Leverancier: Google Analytics
Duur: 24h
Doel van de Cookies: registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegegens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

 

EXTERNE DIENSTVERLENING


Ook diensten van derden zijn geïntergreerd in onze website en worden door deze derden op eigen verantwoordelijkheid geleverd. Cookies worden dus geregistreerd en doorgestuurd naar de betreffende derde partij. We verwerken dus niet alleen de cookies maar ook de bedrijven die deze functies aanbieden. Houdt er regkening mee dat het gebruik van uw gegevens buiten onze verwerkng de verantwoordelijkheid is van deze bedrijven endat het plaatsvindt zonder onze tussenkomst.

 

Server-Log-bestanden

De aanbieder van de website verzamelt en slaat automatisch informatie op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch naar ons verzendt. dit zijn:

  • Browsertype und Browserversie
  • Besturingssysteem gebruikt
  • Verwijzende URL
  • Hostname van de toegangscomputer
  • Tijdstip van het serververzoek
  • IP-Adres

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen.

Deze gegevens worden verzameld op basis van art. 6, lid 1, Lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de technisch foutloze presentatie en optimalisatie van zijn website, hiervoor moeten deserverlogbestanden worden geregistreerd.

 

Contactformulier

Als u ons vragen stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de contactgegevens die u daar hebt opgegeven, door ons opgeslagen met het oof op de verwerking van het verzoek en in geval van vervolgvragen. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van  art. 6 lid. 1 lit. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om pre conractuele maatregelen uit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang bij de effectieve verwerking vande vragen die naar ons worden gestuurd (art. 6 lid. 1 lit. f AVG) of op uw toestemming (art. 6 lid. 1 lit. a AVG) indien dit werd gevraagd.

De gegevens die u in het contactformulier invoert, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag neit langer van toepassing is (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Veplichte wettelijke bepalingen - met name bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

Vragen per E-Mail, Telefoon of fax

Als u per e-mail, telefoon oder fax contact met ons opneemt, wordt uw verzoek inclusief alle daaruit afgeleide persoonsgegevens (naam, verzoek) door ons opgeslagen en verwerkt ten behoeve vande afhandeling van uw verzoek. Wij geven deze gegevens niet door zonder uw toestemming.

Deze gegevens worden verwerkt op basis van art 6 lids. 1 lit. b AVG, als uw verzoek verband houdt met de uitvoering van een contract of nodig is om precontractuele maatregelennuit te voeren. In alle andere gevallen is de verwerking gebaseerd op on gerectvaardigd belang bij de effectieve verwerking van de vragen die naar ons wordende gestuurd  (art. 6 lid. 1 lit. a AVG) indien dit werd gevraagd.

De gegevens die u ons via contactverzoeken stuurt, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het doel voor gegevensopslag niet langer van toepassing is. (bijv. nadat uw verzoek is verwerkt). Veplichte wettelijke bepalingen- in het bijzonder wettelijke bewaartermijnen- blijven onaangetast. 

 

Web Bookingsmodule 

Het aanbod op deze website maakt gebruik van de diensten van het boekingssysteem van easybooking / Zadego GmbH, 6020 Innsbruck. U ontvangt direct na voltooing van het boekingsproce gedetaillerde informatie over de gegevensverwerking door deze derde partij.

Analysetools en advertenties

 

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van functies vande webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder is Google Ireland Limited („Google“), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Met Google Analytics kan de websitebeheerder het gedrag van websitebezoekers analyseren. De websitebeheerder ontvangt verscvvhillende gebruiksgegevens, zoals paginaweergaven, veblijfsduur, gebruikte besturingssystemen en herkomst van de gebruiker. Deze gegevens kunnen voor Google worden gecombineerd in een profiel dat is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Google Analytics maakt gebruik van technologieën waarmee de gebruiker kan worden herkend om het gebruikersgedrag te analyseren (bijv. cookies of vingerafdrukken van apparaten). De informatie die Google verzamelt over het gebruikvan deze website, wordt doorgaans naar een server van Voogle in de VS gestuurd en daar opgeslagen.

Deze analysetool wordt gebruikt op basis van art. 6 lid. 1 lit. f AVGO. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. Als een overeenkomstige toetemming is gevraagd (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies) vindt deverwerking uitsluitend plaats op basis van  art. 6 lid. 1 lit. a DVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

IP-anonimisering

Op deze website hebben we de functie IP-anonimisering geactiveerd. Als gevolg hiervan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Eruopese Unie of in andere verdragsluitende staten van de overeenkomst betreffende de Europese economische ruimte ingekort voordat het naar de VS wordt verzonden. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Namens de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en om de website-exploitant andere diensten aan te bieden m.b.t website-activiteit en internet gebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden als onderdeel van Google-analytics, wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

Browser Plugin

U kunt voorkomen dat Google uw gegevens verzamelt en verwerkt door onderstaande browserplug-in te downdoaden Link en te installeren

U kunt meer infromatie vinden over hoe Google-analytics omgaat met dege Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics finden Sie in der gebruikersgegevens in Google.

Google Analytics-add-on voor gegevensverwerking

Voor het gebruik van Google Analytics hebben wij een rechtstreeks klantencontract met Google gesloten door de toevoeging gegevensverwerking in Google Analytics te accepteren. U kunt hier meer lezen over het addendum.

Demografische kenmerken in Google Analytics

Deze website maakt gebruik van de functie „demografische Merkmale“ van Google Analytics, om den websitebezoeker binnen het advertentienetwerk van Google passende advertenties te kunnen tonen. Hierdoor kunnen rapporten worden gemaakt die informatie bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de sitebezoekers. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van de bezoekersgegevens van externe providers. Deze gegevens kunnen niet aan een specifieke persoon worden toegewezen. U kunt deze functie op elk moment deactiveren via de advertentie-instellingen in uw Google-account of in het algemeen het verzamelen van uw gegevens door Google Analyticss verbieden, zoals beschreven in het punt "bezwaar tegen het verzamelen van gegevens".

Google Analytics E-Commerce-Tracking

Deze website maakt gebruik van de functie „E-Commerce-Tracking“ van Google Analytics. Met hulp van E-Commerce-Tracking kan de websitebeheerder het koopgedrag van websitebezoekers analyseren en verbeteren. Informatie zoals de geplaatste bestellingen, gemiddelde bestelwaarden, verzendkosten en de tijd van bezichtiging tot aankoop van een product worden vastgelegd. deze gegevens kunnen door Google worden samengevat onder een transactie-ID die is toegewezen aan de betreffende gebruiker of zijn apparaat.

Duur opslag

Gegevens die door Google zijn opgeslagen op gebruikers- en gebeurtenisniveau en die zijn gekoppeltd aan cookies, gebruikers-ID´s (bijv. DoubleClick-Cookies, Android-advertentie-ID) worden na 26 maanden geanonimiseerd of verwijderd. Details vindt u onder volgende  Link.

Plug-ins en tools

 

Adobe lettertypen

Deze website gebruikt Adobe-lettertypen voor de uniforme weergave van bepaalde lettertypen. de aanbieder is Adobe Systems Incorporated, 345 Park Avenue, San Jose, CA 95110-2704, USA (Adobe).

Wanneer u deze website bezoekt, laadt uw browser de vereiste lettertypen rechtstreeks van Adobel om ze correct op uw apparaat weer te geven. Uw browser maakt verbinging met de servers van Adobe in den USA. Hierdoor weet Adobe dat deze website is bezocht via uw  IP-adres. Volgens Adobe worden er geen cookies opgeslagen wanneer de lettertypen worden verstrekt.

Adobe is gecertificeerd volgens het EU-US-Privacy-Shield. het is een overeenkomst tussen de VS van Amerika en de Europese Unie die tot doel heeft de naleving van de Europese normen voor gegevensbescherming te waarborgen. u kunt hier meer informatie vinden.

De gegevens worden opgesoagen en geanalyseerd op basis van  art. 6 lid. 1 lit. f AVG. De websitebeheerder heeft een gerechtvaardigd belang bij de uniforme weergave van het lettertype op zijn website. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd  (bijv. toestemming voor het opslaan van cookies), vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van art. 6 lids. 1 lit. a AVG; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer info over Adobe Fonts vindt u hier.

Het privacybeleid van Adobe vindt u hier.